برق و الکترونیک

وسایل برقی و الکترونیکی اغلب در دسته بندی قطعات دستگاه لیزر قرار می گیرند.