آینه دستگاه برش لیزر

از پرکاربردترین قطعات دستگاه لیزر، آینه می باشد. وجود این قطعه برای داشتن بهترین خروجی حیاتی می باشد.