انواع دمنده دستگاه برش لیزر

یکی از قطعات دستگاه لیزر، که کمک می کند تا خروجی تولیدی شما بسیار با کیفیت باشد، دهمنده دستگاه برش لیزر است.